Názov projektu:      Technika do ŠRV                                                       

 

Hlavným cieľom projektu je investovať a realizovať činnosti, ktoré pomôžu zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom:


•    vytvorenia vhodných podmienok pre podporu výrobných faktorov špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom modernizácie strojového vybavenia, využívajúceho vo výrobných procesoch digitálne technológie na diferencovaný výsev uplatniteľné v rámci „precízneho poľnohospodárstva“, s cieľom čo najmenej zaťažiť jednotlivé zložky životného prostredia a zároveň dosiahnuť najlepšie úrody v rámci špeciálnej rastlinnej výroby,
•    zvýšenia efektivity výroby a kvality produkcie, zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenie strát – dosiahnutia vysokej rentability výroby špeciálnych plodín,
•    zlepšenia pracovných podmienok pri pracovných operáciách, vykonávaných v špeciálnej rastlinnej výrobe – pri sejbe sóje.
 

Výsledok projektu:  

Prijímateľ KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., prostredníctvom tohto projektu obstaral nový moderný stroj s digitálnou technológiou: 

•    sejačku na diferencovaný výsev - precíznu technológiu na variabilnú aplikáciu hnojív.

Účelom projektu je dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

 

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.sk    

 

 


Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce, 980 51

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.