Názov projektu:      Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca                                                        

 

Kód projektu:        164BB320015

 

Hlavný cieľ: Cieľom projektu spolupráce je podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a propagácia partnerov projektu v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov.

 

Generálny partner projektu: KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.

 

Partneri projektu:      
Ing. Irena Keľová SHR
Ján Vrábeľ SHR
Ján Kupec

 

Opatrenie: 16 Spolupráca

 

Podopatrenie:   16.4  Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov 
v spojitosti s podopatreniami:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a
4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Výsledok projektu:  Zámerom projektov spolupráce je investovať do živočíšnej  výroby (nákup strojov a zariadení slúžiacich na zber, uskladnenie a manipuláciu s krmivami, výstavba oplôtkov pre HZ), spracovania (dodávka a montáž technologického zariadenia na čistenie, lúpanie, mletie a skladovanie zŕn obilnín a s tým súvisiace stavebné práce, výstavba prevádzky na sušenie a balenie húb), vzdelávania pracovníkov, propagácie a marketingu za účelom podporenia a posilnenia odbytu výrobkov všetkých partnerov projektu spolupráce, prostredníctvom novovzniknutého krátkeho dodávateľského reťazca.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

 

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.sk    

 

 


Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce, 980 51

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.